آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴

چکیده

بیان مسئله: نقاشی کودک زیرمجموعه ای از هنرکودک و فعالیتی در جهت بهبود تفکر و خلاقیت او است. ذوق محوری این نوع از فعالیت که همواره با بازی های کودکانه همراه بوده، هنربودگی این فعالیت را با چالش مواجه ساخته است. ضمن در نظر گرفتن چالش یاد شده، در این راستا ضرورت دارد تا این موضوع موردکندوکاو آموزشی قرار گیرد؛ بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از «نظریه رشد» ویگوتسکی به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه نقاشی را به کودکان آموزش دهیم تا فعالیت های خلاقه آنان در مسیر طبیعی رشد آسیب نبیند؟هدف: از همین منظر و از آن جهت که ممکن است فعالیت های ذوقی و خلاقه کودکان در نقاشی با آموزش نادرست در معرض آسیب های آموزشی قرار گیرد، با هدف جلوگیری ازآسیب های احتمالی، یکی از نظریات مؤثر بر رشد و رسش کودکان، شاخص ارزیابی این فعالیت آموزشی می شود تا شاهد بهره برداری مطلوبی در این زمینه باشیم.روش پژوهش: پژوهش حاضر برمبنای تحقیقات بنیادین نظری و از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگروه پژوهش های کیفی قرار می گیرد دراین مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کارگاهی به بررسی میزان فعالیت مربی در آموزش نقاشی پرداخته میشود و پس از تحلیل و ارائه ۳۳ نمونه نقاشی که از میان بیش از سه هزار اثر انتخاب شده اند، راه کار آموزشی مناسب پیشنهاد خواهد شد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد کودکانی که با توجه به نظریه یاد شده با میانجی گری و آموزش صحیح والدین و مربیان در آموزش نقاشی مواجه شده اند، در یک فرآیند اجتماعی و همسو با روند طبیعی رشد، آثاری فراتر از سطح فعلی خودشان ارائه داده اند.

Teaching Painting to Children Using Vygotsky's Sociocultural Theory of «Zone of Proximal Development»

Problem Definition: The child's painting is a subset of his various activities in children's art. The central taste of this type of activity, which has always been associated with children's games, has challenged the artistry of this activity. While considering the mentioned challenge, painting is an activity aimed at improving children's thinking and creativity, and in this regard, it is necessary to be studied educationally. Therefore, in the present study, an attempt is made to use Vygotsky's «theory of development» to answer the question of «How to teach drawing to children so that their creative activities are not harmed in the natural path of development»?Objective: From the above-mentioned point of view, children's tasteful and creative activities in painting may be exposed to educational damages with incorrect training. Having the aim of preventing possible damages, one of the effective theories on the development and achievement of children is the evaluation index of this educational activity to witness favorable exploitation in this field.Research Method: The present study is based on fundamental theoretical research (Vygotsky's socio-cultural theory of «Zone of Proximal Development») and is of a descriptive-analytical type. The research is included in the group of qualitative investigations. The painting will be taught, and after analyzing and presenting 33 painting samples selected from over three thousand works, a suitable educational solution will be suggested.Results: The findings of this research show that children who, according to the mentioned theory, have faced the mediation and proper training of parents and trainers in teaching painting. Accordingly, they have presented painting works beyond their current level in a social process in line with the natural process of development.

تبلیغات