آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶

چکیده

نقش مهدهای کودک در اجتماعی شدن و رشد کودکان، بر هیچ کس پوشیده نیست. در ایران اغلب این مراکز تربیتی و آموزشی براساس الگوی غربی جدایی مادر و کودک طراحی شده و با فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی همخوانی ندارد. مهد حسنات باهدف تحقق همراهی و تعامل مادر و کودک در تربیت اسلامی شکل گرفته و ارائه الگوی مطلوب از طریق بررسی ابعاد مختلف فعالیت مهد حسنات هدف پژوهش حاضر است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری، دو گروه شامل مادران و کارکنان مهدکودک بودند. نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته براساس الگوی 5w1h بود که روایی محتوایی سؤالات مصاحبه از نظر اساتید مرتبط، مثبت ارزیابی شد و مصاحبه ها تا حد اشباع اطلاعات به تعداد 11 مصاحبه انجام شد. داده ها با روش اشتراوس و کوربین با کدگذاری باز و محوری و در بستر نرم افزار maxqda تجزیه وتحلیل شد . یافته ها نشان دهنده فعالیت این مهد منطبق بر سیره تربیت فاطمی مادرمحور، برای بقای ارتباط اصیل و سالم مادر با کودک است. همچنین در حسنات تأکید بر کیفیت آموزش است و کودک محوری در طراحی داخلی لحاظ می شود. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که فعالیت مهد حسنات، براساس خلاقیت مداری، تدوین سه.        

Presenting a Conceptual Model of the Culture of Kindergarten Care: A Case Study of Hasanat Mother-Child Kindergarten

Kindergartens play an obvious role in the socialization and development of children. In Iran, most of these educational centers are designed based on the Western model of separation of mother and child, and they are not compatible with the authentic Iranian, Islamic culture. Hasanat Kindergarten was started to realize the mother-child companionship and interaction in Islamic education. This study aims at providing the ideal model through the examination of various aspects of the activities of Hasanat Kindergarten. It was conducted through a qualitative approach and a thematic analysis method, and it, in terms of purpose, is practical. The statistical population consisted of two groups: mothers and Hasanat kindergarten staff. The sample was selected by purposive sampling method. The research tool was a semi-structured interview based on the 5w1h model, and the content validity of the interview questions was evaluated positively from the related professors’ viewpoint. The interviews were conducted until the data saturation was achieved in 11 interviews. The data were analyzed using the Strauss and Corbin’s method through open and axial coding and the Maxqda software. The findings show that, to maintain the original and healthy relationship between mother and child, the activity of this kindergarten is in accordance with the mother-centered Fatemi education. Furthermore, in Hasanat Kindergarten, the quality of education is emphasized and child-centeredness is considered in interior design. The result of the study indicates that the activities of Hasanat Kindergarten, based on creativity, the threefold compilation of participatory content for the child, mother, mother-child; it is realized through games and fondness for books, and mother-centered learning in education and dynamic and effective evaluation.

تبلیغات