آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶

چکیده

نفرت پراکنی بیان تنفر به فرد یا گروهی از افراد، به علّت ویژگی های مشترک یا تعلق به گروهی خاص است. با گسترش شبکه های اجتماعی و اشاعه خشونت و تبعیض در دنیای مجازی، بستری فراهم شده که در آن گفتمان های نفرت آمیز زنان علیه یکدیگر منجر به ایجاد بازنمایی جدیدی از زنان شده است. ازاین رو باتوجه به اینکه نفرت پراکنی می تواند تبدیل به جریان شده و پیامدهای اجتماعی زیادی به دنبال داشته باشد، این مقاله قصد دارد به واکاوای مؤلّفه های اصلی نفرت پراکنی در پست های کاربران زن ایرانی در اینستاگرام بپردازد. بر این اساس با رجوع به آرای گلیردونه، سنتز نظری تولید معنای نفرت آمیز در فضای مجازی ارائه و با رهیافت تحلیل گفتمانی تئون ای. ون دایک، صفحات بیست کاربر زن فعّال در حوزه زنان تحلیل شد. با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی، فرم کارویژه ای برای ثبت و استخراج اطلاعات از متن خبرهای منتخب درنظر گرفته شد. نتایج نشان از وجود چهار مؤلّفه نفرت پراکنی ساختاری زنان علیه زنان دارد. کاربران از یک سو آگاهانه و تحت تأثیر آموزه های فمنیستی به نفی ارزش ها و ایدئولوژی گفتمان مسلّط پرداخته، ازسوی دیگر با هجمه زنان سنّتی به بازتولید گفتمان مسلّط می پردازند. پست های منتشرشده به نفی باورهای موجود و شکل گیری مقاومتی منتهی به برابری جنسی پرداخته اند. تولید خشونت نمادین توسط زنان نویسنده و زنان پسردوست به صورت ناآگاهانه، از تقابل های مشهود در پست های کاربران بوده که منجر به همدستی ضمنی آنها در بازتولید نگاه فرودستی به زنان است.

Explain and analyze the concept of women's hatred against women on Instagram

Hate speech can be expressed as a hatred expression toward an individual or a group of people-because of the characteristics they share with a group they belong. The social network proliferation has made it easy to spread hatred. This article has been written with the aim of analyzing the hate speech components through comments and posts of Iranian female users on Instagram. Referring to Glirdon’s views, a theoretical synthesis of hate speech production in cyberspace is presented and critical discourse of twenty female users active in the women filed has been analyzed. In accordance with Van Dayek’s discourse analysis approach, it has prepared a special work form for recording and extracting information from selected news texts. The results identify four components of hate speech that represent structural hatred of women against women. Women stand against each other in different political, cultural, and social contexts through hateful literature. There are similarities and differences among women about their legal demands and fight against hate speech. While all identified components of violence against women and forced marriage are identical, the secular and political users show the greatest opposition to religious modernist and traditional currents. They emphasize the priority of being a women and reject the family as an ideological and patriarchal institution.   .

تبلیغات