آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

شهرها منبع خلاقیت و فناوری و موتورهایی برای رشد اقتصادی هستند. با این حال شهرها همچنین منبع فقر، نابرابری و خطرات بهداشتی محیط زیست هستند. جمعیت شهری مدت هاست که مکانی برای تولید و انتشار بیماری های عفونی محسوب می شوند. در این پژوهش بحران زیست محیطی کروناویروس که در حال حاضر بشریت از آن رنج می برد و آن را به چالش کشیده است، از منظر روابط قدرت، مداخله، تصاحب در محیط شهری که زاده اکولوژی سیاسی و تاثیرات آن در فضای شهری است با رویکرد تحلیل ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از حیث روش، پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. همچنین پیشران های تاثیر اکولوژی سیاسی از طریق متن کاوی در اسناد معتبر داخلی و خارجی و نظر گروه خبرگان بررسی شده است. سپس با بکارگیری روش دلفی، تأثیر پیشران های شناسایی شده بر هم سنجیده شده و مورد بحث قرار گرفته اس ت. آنگاه از طریق نرم افزار «میک مک» جایگاه هر پیشران بررسی شد. نتایج حاکی از آنست که پیشران های کمبود درآمد، نابرابری درآمدی، حاشیه نشینی، نابرابری اجتماعی، ضعف امکانات بهداشتی بعنوان نیروهای کلیدی موثر اکولوژی سیاسی توسط کارشناسان مشخص شده که در شیوع بیماری های واگیردار در آینده این شهر موثر می باشند.

Identification and Structural Analysis of the Effect of Key Drivers of Political Ecology on the Prevalence of Infectious Diseases and Covid 19; Case Study: Ahvaz Metropolis

Cities are a source of creativity and technology and engines for economic growth. cities are also a source of poverty, inequality and environmental health risks. In this study, the coronavirus environmental crisis that humanity is currently suffering from and challenging, in terms of power relations, intervention, appropriation in the urban environment that is the result of political ecology and its effects on urban space with the structural analysis approach is examined. The present study, in terms of applied purpose, has been carried out in terms of survey method at the exploratory level and based on the future research approach. In this study, the drivers of the impact of political ecology through text-mining in valid domestic and foreign documents and the opinion of a group of experts have been investigated. by holding a joint Delphi meeting of experts, the impact of the identified propulsions on each other has been weighed and discussed. Then the position of each propellant was checked through "Mikomak" software. The results indicate that the drivers of income deficit, income inequality, marginalization and social inequality, have been identified as key effective forces of political ecology by experts that are effective in the future spread of infectious diseases in the city.

تبلیغات