آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

ساختارهای سیاسی اجتماعی روستاها در ایران دچار دگرگونی شده است. دامنه و عمق این تحولات به اندازه ای است که فضای سیاسی اجتماعی کنونی روستاها را متفاوت از گذشته کرده است. بنابراین انجام پژوهش های جدید درباره جامعه روستایی ایران ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه عمده این تحولات بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که روستا در ایران بعد از انقلاب چه تحولات و دگرگونی های را از سر گذرانده است؟ این پژوهش با بهره مندی از رهیافت جامعه شناسی تاریخی و استفاده از داده های کتابخانه ای و مشاهده به چرایی و چگونگی این دگرگونی ها و پیامدهای آن ها می پردازد. نتیجه پژوهش نشان از تغییراتی مانند تحول در صورت بندی اجتماعی، تغییر قشربندی در روستاها، تغییر در سبک زندگی روستایی، افزایش سطح سواد و تبعات آن ، تحول ارتباطی و رسانه ای شدن روستاها، تغییر در مالکیت زمین در روستا، حرکت به سمت اقتصاد نیمه تجاری، تغییر در سلسله مراتب اجتماعی، تغییر از مشارکت منفعل به مشارکت سیاسی مستقل و مطالبه گر، افزایش نقش وفاداری های خویشاوندی در مشارکت سیاسی محلی، غلبه تعلقات مذهبی و زبانی در رفتار رأی دهی روستاییان و اشاعه نظام شهروندی به روستاها دارد.

A Study of Socio-Political Transformation in Iranian Villages after the Islamic Revolution

The socio-political structures of villages in Iran have transformed. The scope and depth of these Transformations are such that the current socio-political environment of the villages is different from the past. This issue makes it necessary to conduct new research about the rural society of Iran. Considering that most of these transformations occurred after the Islamic revolution, we raise our question as follows: This research seeks to answer the question, what transformations did the village in Iran go through after the revolution? This study deals with the why and how of these transformations and their consequences by benefiting from the approach of historical sociology and the use of library data and observation. The result of the research shows changes such as transformation in social structure, transformation in stratification in villages, transformation in rural lifestyle, increase in the level of literacy and its consequences, transformation in communication and mediazation of villages, transformation in land ownership in villages, moving towards a semi-commercial economy, change in social hierarchies, change from passive participation to independent and demanding political participation, increasing role of kinship loyalties in local political participation, predominance of religious and linguistic affiliations in the voting behavior of villagers, spread of citizenship system to villages.

تبلیغات