چکیده

در طول دوره های مختلف، زنان نقش تأثیرگذار و تاریخ سازی در پیشرفت جوامع و یا عقب ماندگی آن داشته اند و تلاش آنان در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گاه به صورت چشم گیری تأثیرگذار بوده است. ازجمله این اقدامات، فعالیت آنان در بخش میراث ناملموس است؛ میراثی که هرچند کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما ماندگاری، تأثیرگذاری و قابلیت تعمیم و تکثیر آن بدان جهت که عمدتاً از جنس نرم است بیش از میراث های ملموس است. یکی از مصادیق بی بدیل میراث معنوی، آیین سوگواری و عزاداری حسینی (ع) است که دستاورد روایتگری، بصیرت بخشی و روشنگری بازماندگان جریان عاشورا به ویژه کاروان سالار آنان حضرت زینب کبری (س) است که حاصل آن آیین ماندگار عزاداری حسینی در محرم، صفر و به ویژه در پیاده روی ده ها میلیونی اربعین است. آیینی که تمامی ویژگی های میراث معنوی در حوزه های سه گانه رفتارها، نمادها و آیین ها را در برمی گیرد و جنبه های هنری، سنت ها، آداب و رسوم را در قالب بیان و زبان شامل می گردد؛ اما به رغم آنکه در رابطه با زینب کبری و شخصیت ایشان پژوهش های بسیاری انجام شده است، تاکنون در رابطه با نقش حضرت به ویژه صبر و ایستادگی ایشان در ایجاد عزاداری حسینی به عنوان بزرگ ترین میراث معنوی جهان، پژوهشی انجام نگرفته است. لذا این مقاله بر آن است تا با روش تحلیلی -اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صبر حضرت زینب در جریان نهضت حسینی را بررسی کند و مواضع صبر ایشان در سه حوزه صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت را به تصویر کشیده به این سؤال که نقش صبر حضرت زینب (س) در ایجاد عزاداری حسینی (ع) به عنوان بزرگ ترین میراث معنوی جهان چیست؟ پاسخ دهد.

The role of patience of Hazrat Zainab (PBUH) in the emergence of the greatest spiritual heritage in the world

Throughout different periods, women have played an influential and historic role in the development of societies or their backwardness, and their efforts in the economic, political, cultural and social fields have sometimes been significant. Among these measures is their work in the intangible heritage sector; A heritage that, although less considered, but its durability, effectiveness and ability to generalize and reproduce because it is mainly made of soft material.It is more than a tangible legacy. One of the irreplaceable examples of it is the mourning and mourning ritual of Hosseini (AS) which is the result of narration, insight and enlightenment of the survivors of Ashura, especially their caravan leader Hazrat Zeinab Kobra (AS), which results in the lasting ritual of mourning Hosseini in Muharram, zero and especially on foot. It is forty tens of millions.A ritual that encompasses all the characteristics of the spiritual heritage in the three domains of behaviors, symbols, and rituals, and includes all aspects of art, traditions, customs, and in the form of expression and language; But despite the fact that a lot of research has been done about Zeinab Kobra and her personality, but so far no research has been done on the role of Hazrat, especially her patience and perseverance in creating Hosseini mourning as the greatest spiritual heritage in the world. Therefore, this article intends to study the patience of Hazrat Zeinab during the Hosseini movement through analytical-documentary method and using library and internet resources.

تبلیغات