آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

از جمله اسناد مهم بینالمللی در زمینه حقوق بشر و بالأخص ""حقوق زنان کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان"" میباشد که در این کنوانسیون تأکید به برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمام زمینه ها به چشم می خورد. از طرفی در دین اسلام نیز مسئله ی تساوی حقوق زنان و مردان مورد توجه چشمگیری قرار گرفته است. از این رو در مقاله حاضر با ذکر، بررسی و نقد مؤلفه های مختلف نظریه تساوی در اسلام و در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دیدی جامع تر و گسترده تر از این موضوع را ارائه دهیم و تفاوت های دیدگاه اسلام و کنوانسیون در مورد مسائل مرتبط با زنان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

تبلیغات