پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی سال دهم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 31) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی بلوغ فرایند منابع انسانی مدل فیلیپس تعالی منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۵۵۴
نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان مهم ترین دارایی سازمان، ارزیابی و بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی، امری حیاتی جهت تحقق اهداف سازمان به حساب می آید. لذا این پژوهش سعی دارد به ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه گستر سایپا براساس مدل منابع انسانی فیلیپس و ارائه راهکارهای بهبود بپردازد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه موردی عمل محور و توصیفی است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان واحد منابع انسانی و بررسی اسناد سازمان، گردآوری شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد میانگین کلی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی سازمان، در سطح دو است. فرایند نظام های منابع انسانی و مدیریت داده ها با امتیاز پنج، بالاترین امتیاز و فرایندهای توسعه قابلیت سازمانی، مدیریت استعداد و پاداش و قدردانی با امتیاز یک، پایین ترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین فرایندهای راهبرد منابع انسانی، توسعه کارکنان، ایمنی و بهداشت و ارتباطات داخلی و خارجی موفق به کسب امتیاز سه شدند. فرایندهای کارگزینی و مدیریت عملکرد نیز امتیاز دو را کسب نمودند. درنهایت باتوجه به شکاف های عملکردی مستخرج از نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی برای اجرای پروژه های بهبود و صعود به سطح بالاتر به سازمان موردمطالعه ارائه شد.
۲.

طراحی مدل نظام مدیریت جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی- سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جانشین پروری نظام مدیریت جانشین پروری ارزیابی نظام جانشین پروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی مراحل استقرار نظام مدیریت جانشین پروری در سازمان هاست. جامعه آماری این تحقیق، مدیران ارشد شرکت ذوب آهن اصفهان بودند که از میان آنها نمونه 19 نفری با روش نمونه گیری هدف مند از نوع گلوله برفی انتخاب شد و با آنها مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت تا مراحل استقرار، احصا شود. سپس به روش میدانی براساس تدوین پرسشنامه و انجام CVR و CVI تلاش شد با نظرسنجی از آنان ، نسبت به ارزیابی و تحلیل محتوای مراحل استقرار نظام جانشین پروری، اقدام شود. بعد از انجام مصاحبه ها و شناسایی تم های اصلی، پرسشنامه مبتنی بر شاخص ها و زیرشاخص های احصا شده تم ها طراحی شد. تحلیل داده ها در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و در قسمت کیفی از روش تماتیک مبتنی بر کدگذاری سه مرحله ای کلارک و براون (2006) با استفاده از نرم افزار Nvivo انجام گرفت. نتایج نشان داد که از تعداد 32 زیرشاخص مستخرج از مصاحبه ها، شش مورد به علت عدم احراز نسبت روایی، حذف و 26 شاخص به وسیله مدل اندازه گیری و شاخص های برازش در نرم افزار Lisrel مورد تأیید قرار گرفت که به صورت فرایندی و تدریجی اتفاق می افتد. همچنین هرکدام از تم ها، پیش زمینه تم قبلی درجهت استقرار نظام می باشند.
۳.

نقش کارکنان نامریی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنبلی تنبلی سازمانی کارکنان نامرئی سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۳۹
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی   پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام است که تعداد آنها 27300 نفر می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم است که برای هریک از این سازمان ها سهمیه ای درنظر گرفته شده است. برای محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر به دست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد است که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارکنان نامرئی و مؤلفه های آن یعنی: ترک خدمت مجازی، غفلت از کار، ریاکاری و طفره رفتن از کار بر تنبلی سازمانی دارای تأثیر معنی داری می باشند.
۴.

ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز رویکرد مدیریت سبز مدیریت زیست محیطی نظام های مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۷۲۰
مدیریت منابع انسانی سبز، مهم ترین رکن مدیریت سبز است و در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانی است که برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه محقق ساخته نظام های مدیریت منابع انسانی است. روایی به صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بالغ بر 120 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 92 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی انجام گرفت. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SMART PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای پیش بین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از: نگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این نظام ها با مدیریت منابع انسانی سبز، معنی دار است.
۵.

بررسی تاثیر پیوند معنوی بر بازتاب های مضمحل کننده شغلی از طریق سبک های دلبستگی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیوند معنوی سبکهای دلبستگی بازتاب های مضمحل کننده شغلی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
وجود بازتاب های مضمحل کننده شغلی ازجمله کارزدگی، تنیدگی شغلی و بدبینی سازمانی، عواقب و هزینه های سنگینی بر سازمان ها و کارکنان تحمیل می نمایند؛ مانند غیبت و تعویض مکرر شغل و محل کار، کاهش کیفیت خدمت ارائه شده به ارباب رجوع، تحت تأثیر قرار گرفتن سلامت روانی افراد، رکود و تأخیر در سلسله کارهای تخصصی و اداری و... . ازاین رو، باتوجه به تأثیر پیامدهای منفی شغلی در عملکرد کارکنان و میزان بهره وری سازمان ها، در این مقاله سعی بر آن است برای کاهش این پیامدهای منفی، تأثیر پیوند معنوی بر بازتاب های مضمحل کننده شغلی از طریق سبک های دلبستگی کارکنان، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر به لحاظ روش از  نوع توصیفی همبستگی و ازحیث هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 385 نفر از کارکنان کارخانه لامپ سازی پارس شهاب (استان گیلان) است که براساس فرمول کوکران 158 نفر از آنها به روش طبقه بندی ساده، انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها، از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smart-pls استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد: پیوند معنوی از طریق سبک های دلبستگی افراد بر پیامدها و بازتاب های مضمحل کننده شغلی، تأثیر معنی داری دارد.
۶.

شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توانمندسازی مدیریت دانش عوامل فرهنگی ظرفیت سازی هم افزایی رویکرد آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
تحقیق حاضر به شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش پرداخته و هدف از انجام آن، ارائه مدلی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است و از تحلیل تم برای طراحی مدل مفهومی و از معادلات ساختاری و نرم افزار Amos برای تبیین و بررسی نقش میانجی مدیریت دانش استفاده نموده است. در مرحله مصاحبه اکتشافی جامعه آماری شامل 16 نفر خبره حوزه منابع انسانی می باشد و برای تحلیل مدل، جامعه آماری را کارمندان و مدیران بانک کشاورزی تشکیل می دهند و تعداد 46 نمونه به روش قضاوتی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه می باشد؛ جهت بومی سازی و سنجش روایی پرسشنامه، آن ها را در اختیار تعدادی از صاحب نظران مدیریت و رشته منابع انسانی قرار داده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ که معادل 877/. به دست آمد، استفاده شده است. در فرایند تحلیل تم 8 تم فرعی و 2 تم اصلی «عوامل فرهنگی» و «ظرفیت سازی» شناسایی شد. نتایج نشان می دهد برای توانمندسازی کارکنان از طریق هم افزایی بین دودسته عوامل فرهنگی و ظرفیت سازی، متغیر میانجی مدیریت دانش نقش بسیار مهمی را در سازمان بازی می کند.
۷.

چهارچوبی برای استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد یابی جانشین پروری نظام اموزش عالی نخبه یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
پژوهش حاضر با هدف تدوین چهارچوبی مناسب برای فرایند استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهش آمیخته انجام گرفت. ابتدا با بررسی گسترده ادبیات پژوهش به بررسی و استخراج ابعاد و مؤلفه های مختلف استعدادپروری و جانشین پروری از دیدگاه صاحب نظران متعدد به روش تحلیل محتوای جهت دار و تلخیصی و انجام مصاحبه های نیم ساختاریافته پرداخته شد. سپس عوامل استخراج شده توسط 30 نفر از  خبرگان که دارای یکی از دو شرایط تحصیلات عالی در حوزه مدیریت منابع انسانی وتدریس این دروس در دانشگاه یا اشتغال در سطوح ارشد مدیریتی حوزه منابع انسانی دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی می باشند اعتباریابی گردید. با استفاده از روش دلفی، آزمون فریدمن و ضریب هماهنگی کندال، شش تم اصلی، 18 مؤلفه فرعی و 118 شاخص و مفهوم  نهایی استخراج شد و چارچوب منسجمی  برپایه عوامل علّی، عوامل زمینه ای، مدل سازی شایستگی،  نخبه یابی، توانمندسازی و  نگهداشت ارائه شده است.
۸.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن فرایندهای داخلی مشتریان بانک انصار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۴
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار انجام پذیرفته است. باتوجه به ویژگی های بانک انصار، یک مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) پنج بعدی بومی شده، توسعه داده شده است تا بانک انصار هم زمان بتواند چشم انداز خود را جامه عمل پوشانده و به اهداف موردنظر دست یابد. ابعاد کارت امتیازی متوازن توسعه یافته شامل ابعاد مالی، رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، پایداری و مشتریان است. اعتبار ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان، ضریب لاشه و بار عاملی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و خبرگان بانک انصار به تعداد 175 نفر می باشند. برای تحلیل، از آزمون همبستگی فریدمن استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان دهنده این است که بین پنج بُعد ابعاد الگوی ارزیابی، رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل های مبتنی بر آزمون فریدمن نشان داد که بعد مالی در اولویت اول، بعد رشد و یادگیری در اولویت دوم، بعد فرایندهای داخلی در اولویت سوم، بعد پایداری در اولویت چهارم و درنهایت بعد مشتریان در رتبه آخر اولویت بندی، قرار گرفت.<br />  
۹.

مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ردپای دیجیتال رسانه اجتماعی آنلاین (برخط) مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۶۲۹
ردپای دیجیتال، اطلاعات ایجادشده و استفاده شده توسط هر رسانه ای را بازتاب می دهد که این اطلاعات می تواند در تصمیمات استخدامی استفاده شوند. هدف این تحقیق کیفی، فهم موضوعات کلیدی در کاربرد رسانه های اجتماعی آنلاین (برخط) مرتبط با استخدام و حفظ کارکنان است. برای این منظور 10 نفر از مدیران منابع انسانی که درگیر استخدام و بازنشستگی کارکنان بودند، به طور آگاهانه برای انجام مصاحبه دعوت شدندپژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد اکتشافی می باشد که از روش تحلیل مضمون برای استخراخ مفاهیم بهره می گیرد. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه های باز می باشد. 10 نفر از متخصصان فعال در حوزه منابع انسانی در جامعه آماری شرکت های فعال در صنایع برتر ، نمونه آماری این تحقیق را شامل می شود. نتایج این تحقیق به افزایش آگاهی از کاربرد ردپای دیجیتال توسط شرکت ها در زمینه تصمیمات مربوط به استخدام و حفظ کارمندان، منجر خواهد شد. اطلاع بیشتر کارفرمایان و کارکنان نسبت به این موضوع که داده های رسانه های اجتماعی ممکن است در تصمیمات استخدام و اخراج، مؤثر واقع شوند، می تواند به اقدامات انضباطی و برکناری کم تری منتهی شود.
۱۰.

امکان سنجی استقرار نظام گردش شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردش شغلی آموزش و توسعه منابع انسانی بانک رفاه کارگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۱۵
امروزه تمرکز بر شغل به صورت مستمر و مداوم توسط فرد، از نشانه های ثبات شغلی است که این تمرکز به یکنواختی و تکراری شدن مشاغل نیز منجر می شود، لذا متخصصان منابع انسانی از گردش شغلی برای جابه جایی و آشناسازی نیروهای انسانی درون سازمانی استفاده می کنند تا با این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه در منابع انسانی، به مدیریت استعداد و جانشین پروری نیز بپردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران انجام شد. روش این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بود که برای جمع آوری اطلاعات از روش های پیمایشی استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه ای برای امکان سنجی استقرار نظام گردش شغلی طراحی شد که با پایایی کل 85/0که از طریق آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد، تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در سطح کشور به تعداد 10561 تشکیل دادند که  372 نفر به عنوان نمونه برآورد شدند. البته برای جلوگیری از ریزش نمونه و رسیدن به تعداد واقعی نمونه، تعداد بیشتری پرسشنامه توزیع شد که ازاین میان 423 پرسشنامه جمع آوری شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS-LISREL، یافته های حاصل از آزمون t تک نمونه ای و ضریب بار عاملی نشان داد که امکان استقرار نظام گردش شغلی در کلیه مؤلفه ها به جز در زمینه قوانین و مقررات، در بانک رفاه کارگران فراهم است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳