آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین چهارچوبی مناسب برای فرایند استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهش آمیخته انجام گرفت. ابتدا با بررسی گسترده ادبیات پژوهش به بررسی و استخراج ابعاد و مؤلفه های مختلف استعدادپروری و جانشین پروری از دیدگاه صاحب نظران متعدد به روش تحلیل محتوای جهت دار و تلخیصی و انجام مصاحبه های نیم ساختاریافته پرداخته شد. سپس عوامل استخراج شده توسط 30 نفر از  خبرگان که دارای یکی از دو شرایط تحصیلات عالی در حوزه مدیریت منابع انسانی وتدریس این دروس در دانشگاه یا اشتغال در سطوح ارشد مدیریتی حوزه منابع انسانی دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی می باشند اعتباریابی گردید. با استفاده از روش دلفی، آزمون فریدمن و ضریب هماهنگی کندال، شش تم اصلی، 18 مؤلفه فرعی و 118 شاخص و مفهوم  نهایی استخراج شد و چارچوب منسجمی  برپایه عوامل علّی، عوامل زمینه ای، مدل سازی شایستگی،  نخبه یابی، توانمندسازی و  نگهداشت ارائه شده است.

تبلیغات