مجلاتهنرهای زیبا - معماری و شهرسازی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

مدیر مسئول: محمدمهدی عزیزی

سردبیر: اسفندیار زبردست

مدیر داخلی: نسرین نوری

هیئت تحریریه: دکتر سیدحسین بحرینی، دکتر جهانشاه پاکزاد، دکتر محمدجواد ثقفی، اکبر حاجی ابراهیم زرگر، سید محسن حبیبی، مهدی حجت، علیرضا عینی فر، علی غفاری، علی مدرس، علی مدنی پور، هاشم هاشم نژاد

نشانی: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- دفتر نشریات

تلفکس: 66415282(021)

وب سایت: http://jfaup.ut.ac.ir

پست الکترونیک: fineartj@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: