مجلاتادب پژوهی


فصلنامه ادب پژوهی با جهت گیری علمی – پژوهشی مقالاتی را که در زمینه زبان وادبیات فارسی باشد منتشر می کندو از پذیرش مقالات میان رشته ای مرتبط با تحقیقات ادبی استقبال می کند.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 

مدیرمسئول: دکتر علیرضا نیکویی 

سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله 

مدیر داخلی: دکتر رضا چراغی 

هیات تحریریه: دکتر منوچهر اکبری، دکتر بهزاد برکت، پروفسور کریستف بالایی، دکتر محرم رضایتی کیشه خاله، دکتر حسن رضایی باغ بیدی، دکتر احمد رضی، دکتر ایران کلباسی، احمد سمیعی گیلانی، دکتر علی محمد موذنی، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر علیرضا نیکویی، دکتر تقی وحیدیان کامیار 

نشانی: رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی . صندوق پستی: رشت، 3988-41635 

تلفن و دورنگار: 6690590 (0131)

وب سایت نشریه:   research.guilan.ac.ir/adab

پست الکترونیک:  f.adab1386@yahoo.com  ***  adab@guilan.ac.ir


 آرشیو نشریه: