ادب پژوهی - علمی-پژوهشی

ادب پژوهی


توقف انتشار

فصلنامه ادب پژوهی از سال 1395 به دو نشریه با نام های دوفصلنامه نقد و نظریه ادبی و دوفصلنامه زبان فارسی و گویش های ایرانی تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۷
مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
ناشر: دانشگاه گیلان
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
مدیر داخلی: دکتر رضا چراغی
هیئت تحریریه: دکتر منوچهر اکبری، دکتر بهزاد برکت، پروفسور کریستف بالایی، دکتر محرم رضایتی کیشه خاله، دکتر حسن رضایی باغ بیدی، دکتر احمد رضی، دکتر ایران کلباسی، احمد سمیعی گیلانی، دکتر علی محمد موذنی، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر علیرضا نیکویی، دکتر تقی وحیدیان کامیار
آدرس: رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی . صندوق پستی: رشت، 3988-41635

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳