فلسفه و کلام - علمی-پژوهشی

فلسفه و کلام


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

سردبیر: سیدمرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی: حسین ذکاوتی زاده

هیئت تحریریه:دکتر احمد احمدی ،  دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی ، دکتر علی حقی، دکتر مهدی دهباشی، دکتر محمد ذبیحی ، دکتر بختیار شعبانی ورکی ، دکتر فیاض قرایی ، دکتر فرامرز قراملکی ، دکتر قاسم کاکایی

تلفن: 8803873(0511)  فکس: 8834909(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: shahrud@ferdowsi.um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷