پژوهشنامه ادب حماسی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه ادب حماسی


 پژوهشنامه فرهنگ و ادب سابق


دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن 

مدیرمسئول: دکتر مهدی ماحوزی 

سردبیر: دکتر مهدی ماحوزی

مدیر داخلی: دکتر شهین اوجاق علیزاده

 

هیئت تحریریه: مهدی محقق، محمود طاووسی، امیر بانو کریمی، سید محمد حسینی، سید علی محمد سجادی، مهرانگیز اوحدی اصفهانی، عبدالحسین فرزاد، ماندانا هاشمی، محمد نوید بازرگان 

نشانی: رودهن، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله . صندوق پستی: رودهن، 189 .

تلفن: 76504422-76504550  فکس: 76504422

وب سایت: http://jpnfa.riau.ac.ir/

پست الکترونیک: f_pajuhesh@yahoo.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵