مطالعات تربیتی و روانشناسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات تربیتی و روانشناسی (نشریه علمی وزارت علوم)


توقف انتشار: از سال1390 نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی به سه مجله به نام های 1. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت 3. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ خرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر بختیار شعبانی ورکی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر بختیار شعبانی ورکی
هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف، دکتر خسرو باقری، دکتر داوود حسینی نسب، دکتر محمد رضا داورپناه، دکتر علی ذکاوتی قراگزلو، دکتر محمود سعیدی رضوانی، دکتر بختیار شعبانی ورکی، دکتر رحمت الله فتاحی، دکتر هاشم فردانش، دکتر محمود طباطبایی، دکتر نعمت الله موسی پور
آدرس: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات