مطالعات مدیریت دولتی ایران -

مطالعات مدیریت دولتی ایران


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۷۶-۶۰۶X
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمدمهدی ذوالفقارزاده
مدیر مسئول: علی اصغر پورعزت
صاحب امتیاز: انجمن مدیریت دولتی ایران
سردبیر: حسن دانائی فرد
مدیر داخلی: مسعود بنافی
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۰۰۲۴۵
وب سایت: http://www.jipas.ir/
پست الکترونیکی: qjipas@gmail.com
فکس: ۰۲۱۸۸۰۰۶۴۷۷
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات