تاریخنامه خوارزمی -

تاریخنامه خوارزمی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر حسین محمدی
ناشر: دانشگاه خوارزمی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه خوارزمی
سردبیر: توحید شریفی
مدیر داخلی: آرمان فروهی
هیئت تحریریه: صالح پرگاری، فؤاد پورآرین، مرتضی تهامی، اسماعیل چنگیزی، محمدحسن رازنهان، حسین محمدی، حسین مفتخری، علی اکبر عباسی، الهام ملک زاده، یعقوب خزایی
آدرس: تهران، خیابان مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ.
تلفن: ۰۲۱۸۶۰۷۲۶۹۷
پست الکترونیکی: Tarikhnameh.khu@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸