تاریخنامه خوارزمی -

تاریخنامه خوارزمی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: دکتر حسین محمدی

سردبیر: توحید شریفی

مدیر داخلی: آرمان فروهی

هیئت تحریریه: صالح پرگاری (دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی)، فؤاد پورآرین (دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی)، مرتضی تهامی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی)، اسماعیل چنگیزی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی)، محمدحسن رازنهان (دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی)، حسین محمدی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی)، حسین مفتخری (استاد گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی)، علی اکبر عباسی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان)، الهام ملک زاده (استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، یعقوب خزایی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین)

نشانی: تهران، خیابان مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ.

تلفن: 86072697(021)   

پست الکترونیک: Tarikhnameh.khu@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱