راهبرد مدیریت مالی - علمی-پژوهشی

راهبرد مدیریت مالی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س) - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رستمی

سردبیر: دکتر ابراهیم عباسی

مدیر داخلی: دکتر میرحسین موسوی

هیئت تحریریه: دکتر علی اصغر لواری رستمی، دکتر رضا تهرانی، دکتر رضا راهی، رکتر محمدرضا رستمی، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر ابراهیم عباسی، دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد، دکتر حسن قالیباف اصل، دکتر شاپور محمدی، دکتر حمیدرضا وکیلی فرد، دکتر احمد یعقوب نژاد

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، ساختمان راه آهن ، طبقه دوم  

تلفن: 88044040(داخلی 2403)

وب سایت:  http://journals.alzahra.ac.ir/jfm/

پست الکترونیک:  jfm@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۹ تیر ۱۳۹۵
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲