پژوهشنامه نقد ادب عربی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه نقد ادب عربی


نقد و تحلیل ادبیات به معنای عام آن، شامل مسائل و موضوعات مختلف در حوزة زبان و ادبیات عربی، دامنه فعالیت این مجله را تشکیل می دهد. سیاست این مجله انتشار مقالاتی است که سعی در افزایش دانش یا ارتقای سطح ادبیات عربی دارد. بر این اساس اولویت با مقالاتی خواهد بود که در زمینه های مشخص زبان یا ادب عربی موضوعی معین را به شیوه ای روشمند و مبتنی بر حداقل یکی از روش های نقد، بررسی و تحلیل کند و با نوآوری همراه باشد.


 رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر احمد خاتمی

سردبیر: دکتر حجت رسولی

معاون سردبیر: دکتر ابوالفضل رضایی

 

مدیر اجرایی: دکتر طیبه سیفی

هیات علمی: دکتر ابوالحسن امین مقدسی (دانشیار) دانشگاه تهران، دکتر عبدالنبی اصطیف (استاد) دانشگاه دمشق، دکتر خلیل پروینی (دانشیار) دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حسین جمعه (استاد) دانشگاه دمشق، دکتر فیروز حریرچی (استاد) دانشگاه تهران، دکتر احمد خاتمی (استاد) دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد خاقانی (دانشیار) دانشگاه اصفهان، دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری (دانشیار) دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حجت رسولی (دانشیار) دانشگاه شهید بهشتی، دکتر ابوالفضل رضایی (استادیار) دانشگاه شهید بهشتی، دکتر غلام عباس رضائی (دانشیار) دانشگاه تهران، دکتر سیدحسین سیدی (استاد) دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر عبداللطیف عمران (استاد) دانشگاه دمشق، دکتر عبدالحسین فرزاد (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی

تلفن: 29902444(021)  دورنگار: 22431709(021)

وب سایت:  http://www.sbu.ac.ir

 

پست الکترونی: Arabicliterature@mail.sbu.ac.ir

 


آرشیو نشریه: