پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره اول بهار و تالستان 1390 شماره 2 (پیاپی 60)

مقالات

۳.

معناآفرینی در شعر، با استفاده از هنجارگریزی های زبانی (بررسی موردی: عزالدین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی)

۵.

دلالت های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹