پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره دوم بهار و تالستان 1391 شماره 4 (پیاپی 62) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

تحلیل شخصیت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیت «گوهر و زهره»(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل جامعه شناختی رمان «زقاق المدق» از نجیب محفوظ(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی»(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تحلیلی و توصیفی آراء نقدی «عبدالرحمن شکری»(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶