پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5 (پیاپی 63)

مقالات

۴.

مقاله به زبان عربی: تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم»

۵.

مقاله به زبان عربی: ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران»

۶.

مقاله به زبان عربی: نظریه ی خواننده ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی «لینا کیلانی»

۷.

مقاله به زبان عربی: تحلیل نشانه شناسی عناوین و نام شخصیت های د استانی سفرنامه ابن فطومه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹