پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3 (پیاپی 61) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

تطبیق شیوه های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی»(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نشانه هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی»(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

نقد نارسائی های تقسیم ادوار تاریخ ادبیات عربی و نامگذاری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶