اسلام و پژوهش های مدیریتی - علمی-ترویجی (حوزوی)

اسلام و پژوهش های مدیریتی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: محمدتقی نوروزی

سردبیر: محسن منطقی

مدیر اجرایی: حمید خانی

هیئت تحریریه: علی‌آقا پیروز، علی‌نقی امیری، عبدالله توکلی، علی رضائیان، محسن منطقی، محمدتقی نوروزی، محمدمهدی نادری قمی، ولی‌الله نقی‌پورفر

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن:  32113471(025)    فکس: 32934483(025)

وب سایت: http://modiriyati.nashriyat.ir

پست الکترونیک: nashrieh@qabas.net


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط