مطالعات ادبیات تطبیقی

مطالعات ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی جیرفت تابستان 1386 شماره 2

مقالات

۳.

تبیین حقایق عرفانی و معرفت شناسی در ساقی نامه های ادب فارسی

کلید واژه ها: عرفان ابزار مدیریت جامعه شراب ساقی جام باده سکر و مستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
۴.

شناسایی فرهنگ عامه با نگاهی تطبیقی به خمسه نظامی

۵.

جستاری در مضامین مشترک در ادبیات فارسی و عربی با رویکرد ادبیات تطبیقی

۶.

پنجاه ضرب المثل مشترک در زبان های عربی و فارسی و انگلیسی

۸.

ادبیات تطبیقی و تطبیق شعر معاصر عرب و شعر معاصر ایران (با تکیه بر شعر فروغ و غادةالسمان)