مطالعات ادبیات تطبیقی

مطالعات ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی جیرفت پاییز 1386 شماره 3

مقالات

۱.

مهرگان در عصر اسلامی و بازتاب آن در ادب عربی این دوره

۳.

دیدگاه مشترک والت ویتمن و سهراب سپهری

۷.

بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطوره ها در شعر معاصر

۸.

مقایسه دو منظومه «آنوش» و «لیلی و مجنون»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶