مطالب مرتبط با کلید واژه " هماهنگی درونی "


۱.

تبیین الگو و نحوة به کارگیری برنامه‌ریزی تأمین احتیاجات کالا و مواد برای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

کلید واژه ها: مدل MRP کارایی عملیاتی تدارکات کارایی مالی هماهنگی درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۵۱۷
با توجه به اهمیت امر تدارک و تأمین کالا و مواد و نقش حساس و زیربنایی سیستم های تدارکاتی در تحقق اهداف متفاوت سازمان های تولیدی، این پژوهش در شرکت های ملی مناطق نفت خیز، جنوب بخش حفاری صورت گرفته است. در این مقاله، با بررسی عملکرد واحد تدارکات شرکت های مذکور، امکان به کارگیری فرایند سیستم MRP در آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از مشکلات پیش رو تا حدودی کاسته شود. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای با 35 گویه استفاده شد. از مسئولان نظام برنامه ریزی تأمین احتیاجات مواد و کالای نمونه آماری خواسته شد، نظرات خود را درباره هر یک از مؤلفه های مدل بیان کنند تا براساس نتایج، پیشنهاد ویژه این تحقیق به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای استفاده از فرایند برنامه ریزی تأمین احتیاجات کالا و مواد در بخش حفاری نمود واقعی بیابد.
۳.

مشخصه های روانسنجی مقیاس رضایت از زندگی -

کلید واژه ها: تحلیل عاملی هماهنگی درونی واژه های کلیدی: مقیاس رضایت از زندگی پایایی بازآزمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان انجام شد. روش: نمونه پژوهش شامل 400 دانشجو (200 پسر و 200 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش مقیاس رضایت از زندگی، فهرست شادکامی آکسفورد و پرسشنامه افسردگی بک بود. نتایج: نتایج نشان داد هماهنگی درونی مقیاس برابر با 85/0 و پایایی باز آزمایی آن برابر با 77/0است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که مقیاس رضایت از زندگی تک عاملی است. بین نمرات رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا داری مشاهده نشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقیاس رضایت از زندگی یک ابزار معتبر و روا برای اندازه-گیری رضایت از زندگی دانشجویان ایرانی است
۴.

مشخصه های روانسنجی مقیاس رضایت از زندگی -

کلید واژه ها: تحلیل عاملی هماهنگی درونی پایایی بازآزمایی مقیاس رضایت از زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۴ تعداد دانلود : ۸۱۴
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان انجام شد. روش: نمونه پژوهش شامل 400 دانشجو (200 پسر و 200 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش مقیاس رضایت از زندگی، فهرست شادکامی آکسفورد و پرسشنامه افسردگی بک بود. نتایج: نتایج نشان داد هماهنگی درونی مقیاس برابر با 85/0 و پایایی باز آزمایی آن برابر با 77/0است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که مقیاس رضایت از زندگی تک عاملی است. بین نمرات رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا داری مشاهده نشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقیاس رضایت از زندگی یک ابزار معتبر و روا برای اندازه-گیری رضایت از زندگی دانشجویان ایرانی است.
۵.

بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر؛ بررسی مجدد ویژگی های روان سنجی پرسش نامه

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
پژوهش حاضر با هدف بازشناسی عوامل لذت بری سعادت نگر و بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسش نامه آن، بر اساس منابع اسلامی تدوین و انجام شده است. برای این پژوهش، با روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای، 344 نفر از طلاب و دانشجویان انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسش نامه لذت بری سعادت نگر و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی پاسخ دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هماهنگی درونی فرم کوتاه پرسش نامه برابر با 89/0 و دارای 5 عامل است و پرسش نامه از روایی سازه قابل قبولی برخوردار است؛ با این تفاوت که روایی سازه آن بالاتر از روایی سازه فرم اولیه است. مجموع عوامل استخراج شده، واریانس بیشتری را تبیین می کنند و عوامل از نظر مفهومی با مؤلفه های مدل نظری هماهنگی بیشتری دارند. بین نمرات لذت بری سعادت نگر با مقیاس بهزیستی روان شناختی همبستگی معنادار مشاهده شد که نشان از روایی همگرای آن دارد.