مطالب مرتبط با کلید واژه " مدل EPQ "


۱.

تحلیل مدل کنترل موجودی "مقدار اقتصادی تولید" با دریافت چندگانه

کلید واژه ها: بهینه سازی مدل EPQ تحویل چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۲۹
مدل "مقدار اقتصادی تولید1" (EPQ )، یکی از مدل های کلاسیک کنترل موجودی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. مدل EPQ فرضیات متفاوتی دارد که استفاده آن را در شرایط واقعی محدود می کند. مقاله حاضر به توسعه این مدل می پردازد و فرض تحویل سفارش با نرخ ثابت و پیوسته را در نظر نمی گیرد و فرض می کند که سفارش را می توان به صورت بسته های چند تایی تحویل گرفت. در شرایط جدید، هزینه های EPQ محاسبه و مدل سازی جدید ارائه می شود. هم چنین برای محاسبه مقدار بهینه سفارش نیز یک الگوریتم ارائه می شود.