تعالی مشاوره و روان درمانی (آموزش، مشاوره و روان درمانی سابق) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

تعالی مشاوره و روان درمانی (آموزش، مشاوره و روان درمانی سابق)

نشریه تعالی مشاوره و روان درمانی تا شماره 30 تابستان 1398 با نام آموزش، مشاوره و روان درمانی منتشر شده است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۷۱۷-۲۴۹X
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: بتول فقیه آرام
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۵۳۸-۲۷۹۹
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: مهرناز آزادیکتا
مدیر داخلی: علیرضا عراقیه
هیئت تحریریه: کیانوش زهراکار، حمزه گنجی، فریبرز درتاج رابری، سیده منور یزدی، حسن اسدزاده، فریبرز باقری، خدیجه ابوالمعالی
وب سایت: http://journal-counselling.iiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: islamshahr.journal@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲