پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی (زبانشناسی کاربردی سابق)

پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی (زبانشناسی کاربردی سابق)

زبان شناسی کاربردی (دانشگاه آزاد تبریز) سال نهم بهار و تابستان 1395 شماره 18

مقالات

۱.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر درسکارهای تصمیمی و جورچین بر تقویت توانای های شنیداری و گفتاری زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (Language Skill-Task Corollary: The Effect of Decision-Making vs. Jigsaw Tasks on Developing EFL Learners’ Listening and Speaking Abilities)

کلید واژه ها: نوع درسکار درسکار تصمیمی درسکار جورچینی مهارتهای شنیداری و گفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیردرسکارهای تصمیمی وجورچین بر تقویت توانایی های شنیداری و گفتاری زبان اموزان ایرانی درسطح متوسط بود. بدین منظور از میان 75 زبان آموز دختر ایرانی 60 نفر به عنوان گروه همگون از نظر تئانایی زبانی بر اساس آزمون نلسون انتخاب شدند. جهت سنجش توانایی های شنیداری وگفتاری زبان اموزان قبل وبعد از اموزش ازبخش های شنیداری وگفتاری ازمون PET استفاده شد. به منظور بررسی نقش درسکارهای جورچین وتصمیم گیری برتوانایی های شنیداری وگفتاری، شرکت کنندگان به دوگروه ازمایشی A و B تقسیم شدند. گروه ازمایش A براساس درسکارتصمیم گیری وگروه ازمایش B براساس درس کارجورچین درمعرض اموزش مهارتهای شنیداری و گفتاری به مدت 12 جلسه 45 دقیقه ای قرارگرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، امارتوصیفی واستنباطی محاسبه شد. نتایج نشان داد زبان اموزانی که درس کار شنیداری وگفتاری جورچین را تجربه کرده بودند بهتر از انهایی که براساس درس کار تصمیم گیری اموزش دیده بودند عمل کردند. یافته های این پژوهش ضمن تایید نقش آموزش درسکتر محور، موید نقش متمایز نوع درسکار در تقویت مطلوب مهارت زبانی مورد نظر می باشد.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی تاثیر تکنیک آموزش گروهی راهبردی خواندن بر کاهش اضطراب خواندن زبان آموزان (The Effect of Modified Collaborative Strategic Reading on EFL Learners' Reading Anxiety)

کلید واژه ها: یادگیری مشارکتی اضطراب خواندن آموزش استراتژی خواندن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
مطالعه حاضر تلاشی برای بررسی اثربخشی یک روش آموزش خواندن به نام خواندن گروهی استراتژیکی اصلاحی - -MCSR در کاهش اضطراب خواندن ​​زبان آموزان متوسط زبان انگلیسی بود. بر اساس یک طرح پیش آزمون و پس آزمون، MCSR با 64زبان آموززبان انگلیسی در سطح متوسط ​​انجام شد. آنها با توجه به MCSR بیش از دو و نیم ماه آموزش خواندن EFL دریافت کردند . پرسشنامه ای به نام EFLRAI در پیش آزمون و پس آزمونبه گروه ارائه شد. نتایج کمی نشان داد که دانش آموزان شرکت کننده دستاوردهای قابل توجهی در کاهش اضطراب خواندن را نشان داد ند. این مطالعه درک مارا نسبت به تاثیرگزاربودن روش MCSR بیشتر کرده و همچنین تاثیر استفاده از استراتژیهایی مانند MCSR را در غلبه بر مشکل بزرگ اضطراب خواندن در بین دانش آموزان EFL را شرح داد . معلمان توجهشان را از استفاده از روشهای سنتی تدریس مهارت ضروری خواندن به روشهای مدرن مانند MCSR تغیر دادند تا اضطراب و استرس دانش آموزانشان در خواندن را کاهش دهند.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی کارکردی اشاره به خود در پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم نرم (A Functional Investigation of Self-mention in Soft Science Master Theses)

کلید واژه ها: فرا گفتمان پایان نامه های کارشناسی ارشد عناصر میان فردی اشاره به خود علوم نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۱۵
این تحقیق به بررسی کمی و کارکردی اشاره به خود در پایان نامه های کارشناسی ارشد در علوم نرم می پردازد. یکی از اهداف مهم این تخقیق یافتن کارکرد اشاره به خود در در پایان نامه های کارشناسی ارشد در علوم نرم بود. بدین منظور، بیست پایان نامه کارشناسی ارشد در علوم نرم ، در چهار رشته ی دانشگاهی به طور تصادفی از کتابخانه های چهار دانشگاه طراز اول انتخاب شدند. در هر رشته دانشگاهی، پنج مورد در بازه ی زمانی هفت سال (2014-2007) انتخاب شدند. این تحقیق، صرفا بخش مباحثه پایان نامه ها را مورد بررسی قرار داد. بررسی کمی این نوشته جات نشان داد که فراوانی انواع مختلف عناصر اشاره به خود، در علوم نرم کاملا متفاوت می باشد. میان این عناصر، ضمیر ""من"" با فراوانی 49 ، پر کاربردترین ضمیر اول شخص بود. همچنین این عناصر اشاره به خود، به طور کارکردی، براساس طبقه بندی نقش ضمایر شخصی در کلام Tang and John(1999)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاضر، از بعد کارکردی نشان داد که پر کاربردترین نقش کلامی عناصر اشاره به خود در این نوشته جاتRecounter of research process وکمکاربردترین Originator بود.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر بالابردن میزان آگاهی از طریق آموزش راهکارهای فراشناختی (طرح ریزی کردن و خود مدیریت کردن) بر روی مهارت خواندن فراگیران ایرانی انگلیسی برای اهداف خاص (The Effect of Awareness Raising Through Metacognitive Strategy-based Instruction on ESP Learners’ Reading Comprehension)

کلید واژه ها: فراشناختی مهارت خواندن بالابردن میزان آگاهی راهکارهای مهارت خواندن طرح ریزی کردن و خود مدیریت کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۶
مطالعه حاضر به بررسی تاثیر بالابردن میزان آگاهی از طریق آموزش راهکارهای فراشناختی (طرح ریزی کردن و خود مدیریت کردن) بر روی مهارت خواندن فراگیران ایرانی انگلیسی برای اهداف خاص پرداخت. شرکت کنندگان این تحقیق که دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا بودند به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. هر یک از گروه ها شامل 21 دانشجو بود. در مرحله اول یک آزمون مهارت خواندن به عنوان پیش آزمون به هر سه گروه داده شد. در مرحله دوم دانشجویان در دو گروه آزمایشی در پنج جلسه از آموزش طرح ریزی کردن و خود مدیریت کردن براساس روش CALLAبهره مند شدند در صورتیکه دانشجویان در گروه کنترل آموزشی ندیدند. در مرحله سوم پس از کامل شدن دوره آموزش یک آزمون مهارت خواندن به عنوان پس آزمون به آنها داده شد. براساس تحلیل داده ها دانشجویان در دو گروه آموزشی عملکرد بهتری نسبت به دانشجویان در گروه کنترل از خود نشان دادند. بنابراین نتیجه گیری می شود که آموزش راهکارهای فراشناختی (طرح ریزی کردن و خود مدیریت کردن) تاثیر و نقش بسزایی در مهارت خواندن دانشجویان داشت.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: تحلیل انتقادی بصری نمادهای جنسیت در مواد درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه چند بعدی (A Critical Visual Analysis of Gender Representation of ELT Materials from a Multimodal Perspective)

کلید واژه ها: تحلیل انتقادی بصری مواد آموزشی زبان انگلیسی نمادهای جنسیتی دیدگاه چند بعدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها زبان شناسی اجتماعی/جامعه شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها نشانه شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
  4. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۸
دراین تحقیق محتوایی با بکارگیری دیدگاه چند بعدی و تحلیل انتقادی بصری نماد های جنسیتی در سری کتابهای تاپ ناچ که از پرکاربردترین کتابهای آموزش زبان انگلیسی در ایران میباشند، مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظورشش تصویر از این کتاب ها انتخاب شده و از لحاظ حالت های معنایی ""بازنمادی""، ""تعاملی"" و ""ترکیب بندی"" مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان داد که هیچ گونه پیش بینی قالبی و کلیشه ای در مورد جنسیت وجود ندارد و هر دو جنس مذکر و مونث عاملان اجتماعی در وضعیت برابری نشان داده شده اند. تحلیل انتقادی تصاویردر این تحقیق می تواند برای برنامه ریزان مواد آموزشی و نیزمسئولین انتخاب کتب آموزشی بطور کلی و کتب آموزش زبان انگلیسی بطور خاص اهمیت داشته باشد
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی انگیزه ها، نگرش ها و فعالیت های آموزشی خانگی والدین به سوی دوزبانگی (Exploring Parental Motivations, Attitudes, and Home Literacy Practices Towards Bilingualism)

کلید واژه ها: دوزبانگی انگیزه نگرش فعالیت های آموزشی خانگی والدین ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۲
این مطالعه به بررسی روابط بین انگیزه ها، نگرش ها و فعالیت های آموزشی خانگی والدین ایرانی به سوی دوزبانگی (فارسی وانگلیسی) می پردازد. به همین منظور،از ۶۸ والدین زبان آموز جوان، خواسته شد که به پرسشنامه ای پاسخ دهند. لازم بذکر میباشد که هدف پرسشنامه مذکوربررسی نگرش ها، انگیزش، و فعالیت های آموزشی خانگی والدین به سوی دوزبانگی می باشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی داده ها نشان داد که والدین نگرش مثبت کلی، انگیزه یکپارچه٬ و روشهای رسمی درفعالیت های آموزشی خانگی به کار می گیرند.علاوه بر این٬ یا فته ها نشان دادند که همبستگی مثبت معناداری بین نگرش ها، انگیزش و فعالیت های آموزشی خانگی والدین وجود دارد. ولیکن٬ تحلیل رگرسیون خطی داده ها نسبت به متغیر های مربوطه نشان داد که فقط متغیر انگیزه بر پراکنش فعالیت های آموزشی خانگی تأثیر چشمگیری دارد. پیامدهای بدست آمده ازنتایج برای معلمان٬ سیاست گذاران، و توسعه دهندگان برنامه درسی بهمراه برخی پیشنهادات در این مطالعه فراهم شده است.
۷.

مقاله به زبان انگلیسی: خاصیت تراکمی توانمندی خواندن و درک مطلب: مدل قطعی یا مدل احتمالی؟ (Implicational Scaling of Reading Comprehension Construct: Is it Deterministic or Probabilistic?)

کلید واژه ها: خواندن و درک مطلب مدل راش مدل قطعی رواسنجی تک بعدی مقیاس گاتمن مقیاس تراکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
روند معمول در آموزش و ارزشیابی زبان دوم براین است که میزان توانایی خواندن فراگیران را بر اساس نمره ی کل فراگیران زبان روی آزمون خواندن تعیین میکنند. بدین صورت که آیتم ها موجود در آزمونهای خواندن از نمرات یکسان برخوردار بوده و سوالات بارم بندی متفاوت ندارند. این روند براساس این پیش فرض هست که ماهیت سوالات خواندن تک بعدی وبازنمایی پذیراست و ماهیت تراکمی دارد به نحوی که بر اساس نمره ی کل دانشجو میتوان متوجه شد که چه سوالاتی را پاسخ داده است. اما تحقیقات بسیار کمی این نظریه را از طریق روشهای تحلیل آماری روانسنجی مورد آزمایش قرار داده اند درحالیکه همواره این نظریه مورد بحث و انتقاد بوده است. در این تحقیق آزمون آیلتس ماژول C با 503 دانشجوی ایرانی برگزار شد که از نظر توانایی خواندن متفاوت بودند. دو مدل روانسنجی قطعی و احتمالی تک بعدی برای بررسی کردن خاصیت ماهیت تراکمی سوالات خواندن و درک مطلب آیلتس بکار رفت . نتایج نشان میدهد که داده ها در این تحقیق از نظر مدل جبری مقیاس گاتمن، خاصیت بازنمایی پذیر و یا ماهیت تراکمی ندارند در حالیکه از نظر مدل احتمالی راش داده ها تک بعدی به نظر میرسند. اما نکته ی مورد توجه این است که نتیجه ی Person Map نشان میدهد کهنظم و ترتیب قرار گرفتن آیتمها مطابق با انچه تیوری خواندن ادعا میکند و آنچه که به طور معمول بر اساس پیش فرض ماهیت تراکمی مقیاس گاتمن در نمره دهی اجرا میشود نیست بنابراین این پیش فرض با توجه به نتایج Person Map تایید نمیشود.
۸.

مقاله به زبان انگلیسی: رابطه بین انواع شخصیت ، انگیزه و موفقیت زبانی زبان آموزان سطح پیشرفنه ایرانی (The Relationship between Iranian EFL Advanced Learners' Personality Types, Motivation and Language Learning Success)

کلید واژه ها: انگیزه انواع شخصیت عوامل عاطفی موفقیت دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها روان شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۴۸۵
عوامل عاطفی، به عنوان مهمترین عوامل درمطالعات یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و به عنوان زبان خارجی به شمار می آیند. این عوامل موثر عبارتند از انگیزه، اعتماد به نفس، اضطراب و غیره. تحقیق و پژوهش در ویژگی های یادگیرندگان برای بیش از یک قرن در جریان بوده است. در ادامه این مطالعات ، مطالعه پژوهش حاضر ، تلاش در کاوش نوع شخصیت و انگیزه زبان آموزان ایرانی دارد. در این مطالعه، نوع شخصیت و انگیزه دانشجویان با استفاده از شاخص Myers- Briggs و پرسشنامه انگیزه ""لین""مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 60 زبان آموز از یکی از موسسات زبان در مشهد- ایران به عنوان شرکت کنندگان در این مطالعه انتخاب شدند. با توزیع دو ابزار در میان یادگیرندگان زبان خارجی و با توجه به نمرات ترم گذشته آنها اطلاعات گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد. نتایج تحلیل همبستگی رابطه معنی داری بین انگیزه، شخصیت و موفقیت دانش آموزان نشان داد..از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز برای بررسی قدرت ارتباط بین متغیرها استفاده شد که در میان این عوامل عاطفی، نوع شخصیت به عنوان بهترین پیش بینی کننده موفقیت دانش آموز تشخیص داده شد. کاربردهای آموزشی و پیشنهادات برای تحقیقات آتی نیز در تحقیق ارائه شده است.
۹.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیرخلاصه نویسی بر روس دانش بلاغی دانشجویان انگلیسی به عنوان زبان خارجه: تلفیق گونه نوشتاری ورویکرد مبنی بر فرآیند (The Impact of Summary Writing with Structure Guidelines on EFL College Students’ Rhetorical Organization: Integrating Genre-Based and Process Approaches)

کلید واژه ها: خلاصه نویسی دانشجویان زبان خارجی دانش بلاغی رویکرد مبنی برگونه نوشتاری رویکرد مبنی برفرایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر خلاصه نویسی بر دانش بلاغی دانشجویان دوره کارشناسی میباشد. سی دانشجوی خانم در رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا در این بررسی شرکت نموده اند. آموزشهای نوشتاری شامل دو مرحله بوده است که هر یک به مدت چهار هفته به طول انجامید. دانشجویان بر اساس مدل ""اس"" به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم گردیده وآموزشهایی مبنی بر گونه نوشتاری و رویکرد مبنی بر فرآیند دریافت کردند. گروه آزمون در طول مرحله اول خلاصه نویسی با آموزشهای ساختاری و در طول مرحله دوم آموزش رویکرد مبنی بر فرآیند دریافت کردند لکن گروه شاهد فقط در طول مرحله دوم آموزش مبنی بر فرآیند دریافت نمودند. سوالات تحقیق پس آزمون دو مورد بود که آیا خلاصه نویسی با آموزشهای ساختاری دانش بلاغی دانشجویان را بهبود میبخشد و اینکه چگونه دانش بلاغی دانشجویان وقتی آموزشهای ساختاری به عنوان ابزار جانبی رویکرد مبنی بر فرآیند استفاده میشوند افزایش می یابد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخگویی به دو سوال تحقیقی ذکر شده ابزارهایی نظیر فرم ارزیابی برگرفته از طرح هیتون 1988و روش تجزیه تحلیل کمی متن برگرفته از مدل ""اسکات""1996 بکار گرفته شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری "" تی تست"" نشان داد که خلاصه نویسی با آموزشهای ساختاری ، دانش بلاغی دانشجویان را در محتوا ،سازمان دهی، استفاده درست از زبان و پیچیدگی ساختاری افزایش میدهد.همچنین یافته های این بررسی بیانگر این مطلب بوده است که رویکرد مبنی بر فرآیند و گونه نوشتاری می توانند به عنوان روشهای مکمل هم مورد استفاده قرار گرفته و خلاصه نویسی با آموزشهای ساختاری می توانند به عنوان ابزار جانبی رویکرد مبنی بر فرآیند استفاده شوند.
۱۰.

مقاله به زبان انگلیسی: رابطه کاربرد استراتژیهای یادگیری لغات وخودگردانی بین زبان آموزان ایرانی با توجه به جنسیت (The Relationship between Iranian EFL Learners’ Autonomy and their Vocabulary Learning Strategies with a Focus on Gender)

کلید واژه ها: خود گردانی استراتژی های یادگیری لغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه کاربرد استراتژیهاییادگیری لغات و خودگردانی بین زبان آموزان ایرانیزبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با توجه به جنسیت بود. بدین منظور از تعداد 82 (39 مرد و43 زن) دانشجوی سال دوم و سوم رشته آموزش زبان انگلیسی که حداقل 45 واحد درسی را دردانشگاه آزاد تبریز، ایران گذرانده بودند، خواسته شد تا با پر کردن پرسشنامه خودگردانی و پرسشنامه استراتژیهاییادگیری لغات در این مطالعه شرکت کنند. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص، 70 پرسشنامه قابل قبول در تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل همبستگی، رابطه مثبت و معناداری را بین کاربرد استراتژیهای یادگیری لغات زبان آموزان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی و خودگردانی آنان، هم برای مردان و هم برای زنان نشان داد. این یافته ها میتواند برخی از مضامین آموزشی را برای آموزگاران در بر داشته باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷