فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران بهار 1395 شماره 44

مقالات

۱.

آیین های نوروزی در آیینه تاریخ گیتی گشای زندیه

۳.

نوروز فاطمی و بازنمایی آن در رسانه؛ مطالعه موردی سفره هفت سین

۵.

جلوه های کارکردی صلح در آیین نوروز؛ ثبات، عدالت، رهایی

۶.

ویژگی ها و مصادیق سبک زندگی زنان در قرآن کریم

۹.

مقاله فرهنگیاری؛ نوروز تجلی صلح و دوستی در فرهنگ عامه

۱۱.

معرفی کتاب «درآمدی بر فولکلور ایران»

۱۲.

معرفی کتاب «فرهنگ عامه کرمان»

۱۳.

یادواره استاد جابر عناصری؛ چراغ دار حرمت آئین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱