فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران بهار و تابستان 1391 شماره 28 و 29

مقالات

۲.

جایگاه کار و کوشش در افسانه ها و متل های ایرانی

۵.

مطالعه مردم شناختی جارآواهای پیشه های دوره گردی تهران قدیم

۶.

بررسی مضامین در آواها و ترانه های مشاغل زنانه

۸.

نی مه؛ کارآوای ساحل نشینان بوشهر

۹.

تجلّی کار گروهی در سنّت های رفتاری مردم ایران

۱۰.

زیست اقتصادی عشایر؛ مطالعه موردی عشایر هداوند

۱۲.

نگاهی مردم شناختی به پیشه چوتاشی

۱۳.

رنگرزی و رفوگری فرش در استان مرکزی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱