پیشرفت های حسابداری

پیشرفت های حسابداری

پیشرفت های حسابداری دوره هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 69/3)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر ویژگیهای حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

کلید واژه ها: اندازه حسابرس دوره تصدی حسابرس مالکیت مدیریتی سطح نگهداشت وجه نقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تأمین مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی حسابرسی عملیات
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش ویژگی های حسابرس(دوره تصدی و اندازه حسابرس) و مالکیت مدیریتی، از این منظر که بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر دارند و به تبع آن می توانند بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثر گذار باشند، صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری، برای دوره زمانی 1386-1391 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های پژوهش نشانگر تاثیر ویژگی های حسابرس بر سطح نگهداشت وجه نقد است. به عبارتی، مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد صاحبکار دارد و نیز بین سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی تفاوت وجود دارد. اما اثر مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت معنا دار یافت نشد.
۲.

بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه ها؛ شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ساختار هزینه رفتار هزینه عدم اطمینان در تقاضا انعطاف پذیری هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
یکی از عوامل کلیدی کسب موفقیت در محیط رقابتی، مدیریت هزینه ها است. هدف این مقاله، واکاوی تجربی ارتباط بین عدم اطمینان در تقاضا و رفتار هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اصول بودجه ریزی انعطاف پذیر اغلب بر مبنای این فرض است که تغییرات هزینه متناسب با تغییرات سطح فعالیت است. بنابراین در چنین روش بودجه ریزی، عدم توجه به رفتار هزینه در شرایط عدم اطمینان محیطی ممکن است منجر به وقوع نتایجی با انحرافات عمده در مقایسه با نتایج مورد انتظار گردد. نتایج حاصل از مطالعه بر روی1340 سال شرکت طی سال های 1382 تا 1392، با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی نشان می دهد عدم اطمینان در تقاضا باعث افزایش میزان انعطاف پذیری رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته می گردد. به عبارت دیگر در صورت افزایش عدم اطمینان در تقاضا، و با توجه به افزایش سهم هزینه های متغیر، هزینه ها ساختار انعطاف پذیرتری دارند. با این وجود عدم اطمینان در تقاضا باعث تغییر معنادار در رفتار هزینه های فروش، عمومی و اداری نمی گردد.
۳.

بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه صورت های مالی

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران کیفیت سود تجدید ارائه صورت های مالی شدت تجدید ارائه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری سود
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت سود بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1390، مورد بررسی قرار گرفته اند. کیفیت اقلام تعهدی، توان پیش بینی سود و هموارسازی سود به عنوان سنجه های کیفیت سود در نظر گرفته شده اند. هم چنین برای اندازه گیری شدت تجدید ارائه صورت های مالی از مبلغ تجدید ارائه سود استفاده شده است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت سود به گونه ای منفی بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر گذار است. اما تنها تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر وقوع تجدید ارائه از نظر آماری معنادار است. بنابراین درباره تأثیر کیفیت سود بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی نمی توان به نتیجه قطعی دست یافت. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سود به گونه ای منفی و معنادار بر شدت تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر گذار است. به بیان دیگر هرچه کیفیت سود گزارش شده کمتر باشد، شدت تجدید ارائه بیشتر خواهد شد.
۴.

مدل هماهنگی استراتژی مالی و چرخه عمر سازمان با عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عملکرد مالی هماهنگی چرخه عمر سازمان استراتژی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
این مقاله الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی اس تراتژی مالی و چرخه عمر شرکت با عملکرد مالی ارائه می دهد. روش تحقیق بر مب نای نتیجه، توسعه ای و بر مب نای هدف، توصیفی– تبیینی و بر مبنای روش، پس رویدادی است. جامعه آماری آن شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 143 شرکت به روش قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ه ا، تحلی ل صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها بوده و از آزمون های t، لِوِنز، کولموگروف – اسمیرنوف و یو من-ویتنی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، Q توبین و حاشیه سود؛ شرکت های دارای استراتژی مالی هماهنگ با چرخه عمر سازمان، بیشتر و معنادارتر از شرکت های ناهماهنگ است.
۵.

رویکرد مهندسی جدید برای پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: پیش بینی شاخص سهام الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
سرمایه گذاران و مسؤولان بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند بازار بورس، عملکرد شرکت ها و توانایی ارزیابی گذشته جهت پیش بینی آینده، از شاخص های بورس اوراق بهادار استفاده می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که همبستگی غیرخطی در شاخص های بازار سهام وجود دارد. به همین منظور، این مطالعه الگوریتم جدید حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل که الگوریتم آنلاین و غیرخطی است را برای پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و به کار می گیرد و عملکرد آن را با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مقایسه می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد مناسبی جهت پیش بینی نوسان شاخص های سهام می باشد. با این حال، نتایج پیش بینی الگوریتم بر اساس معیارهای میانگین ​​مربعات خطا، مجذور میانگین ​​مربعات خطا، میانگین ​​مربعات خطای نرمالیزه شده، قدر مطلق میانگین خطا، صحت جهت پیش بینی، صحت روند پیش بینی رو به بالا و صحت روند پیش بینی روبه پایین در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نشان می دهد که پیش بینی انجام شده توسط الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد بهتری نسبت به پیش بینی با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا می باشد.
۶.

بررسی کیفیت سود در شرکت های با سهام داران عمده دولتی و غیر دولتی بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مالکیت دولتی کیفیت سود ابعاد کیفیت سود مالکیت غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
این مطالعه به بررسی کیفیت سود شرکت های با سهام داران عمده دولتی و غیردولتی با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی، هموارسازی، مربوط بودن و محافظه کاری بعنوان سنجه های کیفیت سود برای 109 شرکت و در بازه زمانی 1381-1390 می پردازد. با استفاده از تحلیل داده های تابلویی، یافته ها نشان می دهند کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود برای شرکت های دارای سهام داران عمده دولتی از سطح پایینی برخوردار است. اما پایداری، مربوط بودن و محافظه کاری سود با وجود سهام داران عمده دولتی در شرکت ها، رابطه مثبت دارند. شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین هموارسازی سود با سهام داران شرکت ها از نوع دولتی یا غیردولتی بودن یافت نشد.
۷.

توازن بین مسئولیت های حساب رسی و عمل بازاریابی توسط اعضای جامعه حساب داران رسمی ایران

کلید واژه ها: بازاریابی حق الزحمه حس اب رسی کیفیت حساب رسی استقلال حساب رس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
در این پژوهش به نقش حق الزحمه حساب رسی1، کیفیت حساب رسی2، از بین رفتن استقلال حساب رسی3 و سختی جذب کار حساب رسی در بازاریابی4 توسط حساب رسان پرداخته می شود. برای جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه ای شامل چهار سناریو تدوین و بین 175 نفر از حساب داران رسمی شاغل در سال 1393 توزیع گردید. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل5 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که حساب رسان از طریق کاهش حق الزحمه و کاهش استقلال حساب رسی اقدام به بازاریابی نموده و در شرایطی که جذب کار حساب رسی سخت باشد از رویه هایی جهت بازاریابی کار حساب رسی استفاده می کنند. اگر چه نتایج تحقیق نشان می دهد که حساب رسان در خصوص کیفیت حساب رسی چنین مصالحه ای جهت جذب کار انجام نمی دهند.
۸.

بررسی رابطه متقابل بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان

کلید واژه ها: بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران سیستم معادلات همزمان کیفیت افشا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
در زمینه ارتباط بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت ها، یک دوگانگی در مطالعات انجام شده وجود دارد. در حالی که برخی از مطالعات به بررسی تأثیر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر بازده سهام شرکت ها پرداخته اند، مطالعات دیگری نیز وجود دارد که تأثیر بازده سهام شرکت ها بر کیفیت افشای اطلاعات را مورد آزمون قرار داده اند. مشاهده شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یاد شده، می تواند به معنی وجود یک رابطه دوطرفه بین این دو متغیر باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1382-1390 می پردازد. در ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه دوطرفه بین این دو متغیر مورد تأیید قرار گرفت و سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک رابطه دوطرفه بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک معادله ای، برخوردار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹