پژوهش حقوق کیفری

پژوهش حقوق کیفری

پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2

مقالات

۲.

بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد

۴.

بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا

۵.

تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان

۶.

مطالعه تطبیقی دو نظریه ی تعامل گرایی و پنجره های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱