ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره) سال اول فروردین 1392 شماره 1

مقالات

۸.

کشف غرب بر اساس منابع فارسی هند

سخنرانی ها

۳.

سخنرانی: نقش سکه در گسترش زبان فارسی در شبه قاره

معرفی کتاب ها