ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره - علمی-پژوهشی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره


صاحب امتیاز: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مدیر مسئول: غلامعلی حداد عادل

سردبیر: احمد سمیعی (گیلانی)

دبیر: محمدرضا نصیری

مدیر داخلی: نسیم عظیمی پور

شورای مشاوران: چندر شیکهر (دانشگاه دهلی)، حسن رضائی باغ بیدی (دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فتح الله مجتبایی (دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، محمدرضا نصیری (دانشگاه پیام نور، فرهنگستان زبان و ادب فارسی).

هیات تحریریه: عبدالمحمد آیتی، محمدرضا ترکی، غلامعلی حداد عادل، محمد دبیرمقدم، حسن رضائی باغ بیدی، بهمن سرکاراتی، احمد سمیعی (گیلانی)، علی اشرف صادقی، کامران فانی، ابوالحسن نجفی، محمدرضا نصیری.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعه فرهنگستانها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی - کد پستی: 1538633211 صندوق پستی: 6394-15875

تلفن :48 -88642339  فکس: 88642500

نشانی الکترونیک: http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx

پست الکترونی: farnameh@persianacademy.ir


آرشیو نشریه: