ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره) بهار و تابستان 1394 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

فتاوی بابری از متون مهم فقهی در عصر بابر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بابر و استعاره بابری: مدنیت و اخلاقیات ایرانی در بابرنامه و اخلاق همایونی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

«عروس عرفان»، حجله نشینی از چشم نهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۸.

بررسی نظریه اتوسِ ارسطو نزد شاعران سبک هندی از منظر تحلیل گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۹.

بحر عجم، فرهنگی ناشناخته در شبه قاره(مقاله علمی وزارت علوم)

گزارش ها