ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره) 1397 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱۰.

اسطوره ی سوما در وداهای هندوان با نگاهی به همتای ایرانی آن در اوستا(مقاله علمی وزارت علوم)