تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی پاییز و زمستان 1392 شماره 5

مقالات

۱.

مقاله به زبان انگلیسی: طراحی تکالیف آموزشی برای مهارت خواندن به منظور تقویت یادگیری لغات؛ Designing reading tasks to maximise vocabulary learning

نویسنده:

کلید واژه ها: خواندن زبان خارجی لغت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۴۶۰
یادگیری لغات اغلب باید به صورت اتفاقی از طریق شنیدن و خواندن به وجود آید. این یکی از دلایلی است که به اهمیت وجود یک برنامه خواندن وسیع و قابل توجه در یادگیری زبان انگلیسی اشاره می کند. مطالعات وسیع این فرصت را به فراگیران زبان می دهد تا به خواندن حجم زیادی از مطالب و موادی که در سطح سواد آنهاست بپردازند. یادگیری زبان از طریق شرایطی چون تکرار، بازیابی، استفاده خلاقانه و توجه کامل به وجود می آید. این شرایط را می توان در حین خواندن به شیوه های مختلفی از طریق باریک خوانی، خواندن مجدد، خواندن و ارتباط با مهارت های دیگر، خواندن و بحث، و یادگیری از طریقه تمرینات خواندن افزایش داد. فعالیت های رایانه ای می توانند با فراهم کردن فرصتی برای یادگیری عمدی موثر واقع شوند، اما باید در نظر داشت که یادگیری عمدی نباید جایگزین خواندن وسیع شود.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: انگیزش، میزان تعامل، طول مدت اِقامت و دانشِ منظورشناسیِ فراگیران زبان اتگلیسی به عنوان زبان دوم؛ Motivation, amount of interaction, length of residence, and ESL learners’ pragmatic competence

کلید واژه ها: انگیزش میزان تعامل طول مدت اِقامت دانش منظورشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۳۵۶
این پژوهش به بررسی تأثیر میزان انگیزه ی یادگیری زبان انگلیسی، میزان تماس با زبان انگلیسی و مدت اقامت برروی مهارتهایِ منظورشناسی دانشجویان کُره ای در مقاطع تحصیلات تکمیلی پرداخته است. در این مطالعه تلاش گردید تا سیر متمایز پیشرفت مهارتهایِ منظورشناسیِ 50 دانشجوی کُره ای تحصیلات تکمیلی در ارتباط با عوامل ذکرشده در نظر گرفته شود. داده های لازم، با استفاده از سه ابزار تحقیق، جمع آوری گردیدند: یک پرسشنامه ی کتبی بمنظور کسب اطلاعات زمینه ای، یک آزمون تکمیل گفتمان، و یک نیم آزمون رویکرد/انگیزش. همچنین، از آمار توصیفی و تفصیلی برای تحلیل مجموع داده ها استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر آشکار ساخت که: الف) ارتباط متوسط و مثبتی بین میزان انگیزش و دانش منظورشناسیِ فراگیران زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم وجود دارد و ب) میزان تماس با زبان دوم (انگلیسی) و طول مدت اقامت تأثیری ضعیف و غیر معناداری برروی دانش منظورشناسیِ شرکت کنندگان این مطالعه داشته است.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: رابطه بین تکرار فعالیت آموزشی و سطح بسندگی زبانی؛ The relationship between task repetition and language proficiency

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
تکرار فعالیت آموزشی عامل مهمی در پیچیدگی، دقت و روانی زبانی تولید سخن به شمار می رود. برای اینکه نقش تکرار فعالیت آموزشی منجر به ارائه تئوری گردد ضروری است که نقش متغیرهای بین افراد مدنظر قرار گیرد. بررسی اخیر به بررسی اینکه چگونه تکرار فعالیت آموزشی با سطح بسندگی زبانی رابطه دارد و اینکه چگونه تکرار فعالیت آموزشی بر جنبه های مختلف زبانی تاثیر می گذارد انجام گرفت.بدین منظور 50 زبان آموز با سطوح مختلف سطح بسندگی زبانی از دو مرکز آموزشی انتخاب گردیدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که فعالیتی را با دو هفته فاصله بیان کنند. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع بود که شرکت کنندگان با سطح بسندگی بالاتر، در مقایسه با شرکت کنندگان با سطح بسندگی پایین تر، تولید شفاهی آنها از پیچیدگی، روانی و دقت بیشتری در مرحله دوم تولید برخوردار بود.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر افزایش بیچیدگی شناختی فعالیتهای یادگیری بر درستی و بیچیدگی زبانی زبان اموزان ایرانی: ازمودن فرضیه شناخت رابینسون؛ The effect of increase in task cognitive complexity on Iranian EFL learners’ accuracy and linguistic complexity: A test of Robinson’s Cognition Hypothesis

کلید واژه ها: فعالیت بیچیدگی درستی زبان آموزان زبان دوم بیچیدگی شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۰
طراحی تکالیف با سطح پیچیدگی شناختی معقول همیشه ازدیدگاه برنامه ریزان درسی, معلمان , و محققین حائز اهمیت بوده است چرا که تغییر تکالیف (از لحاظ پیچیدگی) می تواند منجر به نتایج متفاوتی در زمینه تولیدات شفاهی گردد. این تحقیق تلاشی در جهت بررسی تاثیر تغییر درتکالیف بر اساس 3 مورد (نیاز به برهان, تعداد عناصر, و موقعیت ""اینجا و اکنون"" در مقابل"" آنجا و سپس"" ) از مدل resource-directing , مطرح شده توسط رابینسون, بر روی نقل داستان از روی تصایر است. این تحقیق شامل 30 زبان آموز ایرانی در رنج سنی 20 تا 34 سال بود. همه این افراد موظف به انجام هردو مدل تکلیف (پیچیده و ساده) برای نقل داستان از روی تصایر بودند. داده های صوتی ضبط و سپس تست پارامتریک MANOVA برروی آن انجام گردید. نتایج نشان داد که افزایش پیچیدگی شناختی در تکالیف منجر به افزایش صحت و پیچیدگی زبانی گردید. یافته های این تحقیق می تواند بینش عمیقی برای تدوین کنندگان مطالب درسی در خصوص تدارک تکالیف و زبان آموزان در راستای سنجش پیشرفت فراهم آورد.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر هدف خواندن بر یادگیری ضمنی و یادآوری واژگان در زبان آموزان مبتدی ایرانی؛ The effect of reading purpose on incidental vocabulary learning and retention among elementary Iranian learners of English

کلید واژه ها: واژگان ماندگاری یادگیری ضمنی هدف خواندن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۶ تعداد دانلود : ۷۷۹
نظر به نقش کلیدی یادگیری واژگان در زبان آموزی دوم، این تحقیق به بررسی تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان می پردازد. بدین منظور 75 زبان آموز (سطح مبتدی) به سه گروه 1. خواندن آزاد و بدون هدف خاص (گروه کنترل)، 2. خواندن به منظور درک مفاهیم و مطالب (گروه آزمایشی اول)، و 3. خواندن با هدف خلاصه برداری کردن از مطالب ضروری و عمده (گروه آزمایشی دوم) تقسیم شدند. لغات مشکل متن انتخاب شده برجسته و معانی فارسی آنها نیز در حاشیه متن گنجانده شد. به منظور سنجش میزان یادگیری و ماندگاری لغات جدید شرکت کنندگان در این تحقیق دو بار مورد ارزیابی قرار گرفتند (بلافاصله بعد از خواندن متن و با فاصله زمانی دو هفته). نتایج هر دو آزمون حاکی از وجود تفاوت معنادار درمیزان واژگان فرا گرفته بین دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بود، ولی بین عملکرد دو گروه خواندن به منظور درک مطلب و خلاصه نویسی تفاوت معنا داری مشاهده نشد. با این وجود، افکت سایز 21/0 برای آزمون اولیه و 68/0 برای آزمون تاخیری بیانگر این موضوع بود که قسمت عمده ای از تفاوت عملکرد سه گروه ناشی از تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی لغات می باشد. نتایج حاصله از تحقیق همچنین حاکی از آن بود که گروه خلاصه نویسی توانایی بیشتری در خلق جملات واستفاده از کلمات جدید درون جملات ذکر شده داشتند، در حالیکه دو گروه دیگر بیشتر به شناسایی و ذکر معنی لغات بسنده کرده بودند. به علاوه، در بسیاری از اشتباهات مرتکب شده توسط زبان آموزان اثر مستقیمی از تاثیر زبان اول (زبان فارسی) دیده نشد.
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک کنش های گفتاری عذرخواهی، درخواست و امتناع؛ Pragmatic comprehension of apology, request and refusal: An investigation on the effect of consciousness-raising video-driven prompts

کلید واژه ها: زبان- منظورشناسی منظور- جامعه شناسی فرضیه آگاهی بخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
تحقیقات اخیر در زمینه منظور شناسی بین زبانی به این نتیجه رسیده اند که بعضی از جنبه های منظور شناسی زبان را می توان در محیط های کلاسی آموزش داد. اما اینکه چه روشهایی و چه مفاد آموزشی بهترین تاثیر را دارند قابل بحث است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک کنش های گفتاری عذرخواهی، درخواست و امتناع می باشد. بدین منظور، 78 فارسی زبان سطح متوسط به بالا بطور تصادفی در چهار گروه (فرا منظور شناسی، جستجوی ساختار، ایفای نقش، و کنترل) قرار گرفتند. به این چهار گروه 45 برش ویدیو که از فیلم های Flash forward, Stargate TV series & Annie Hall, در 9 جلسه 60 دقیقه ای هفته ای دو بار تدریس شد. نتایج آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام نشان داد که تمامی این سه روش آموزش موثر بوده اند و تست Tukey (HSD) نشان داد که عملکرد گروه فرا منظور شناختی از گروههای دیگر بهتر بوده است. یافته ها حاکی از ان است که مدرسین و تالیف کنندگان کتاب های آموزشی می توانند از ویدیوهای آموزشی برای آگاهی بخشی مفاهیم منظورشناسی در کلاس درس استفاده کنند.
۷.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی بیان مخالفت در استدلال میان زبان آموزان ایرانی با توجه به عوامل محیطی؛ Investigating disagreements through a context-specific approach: A case of Iranian L2 speakers

کلید واژه ها: استدلال مخالفت استراتژی های ادب عمل گفتارها تحلیل گفتگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۱
پژوهش حاضر به بررسی بیان اختلاف در استدلال میان زبان آموزان پیشرفته ی ایران و ارتباط آن با عوامل محیطی می پردازد. داده ها های تحقیق نتیجه استدلال نمیان ۲۶ گقتگوکننده به زبان انگلیسی در سه حالت مختلف: 1) موسسه زبان، 2) محیط خانه، 3) محیط دانشگاه است. نمونه مطالعه بر اساس دسترس پذیری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل این استدلال ها نشان دهنده ی تاثیر عوامل محیطی مانند روابط طرفین و بافت موقعیتی که در آن شرکت کنندگان بحث می کنند، بر نحوه ی ابراز مخالفت بود. نتایج این مطالعه تایید کرد که عمل گفتارمخالفت پیچیده و چند بعدی است و جنبه های مختلف محیط بر بیان آن به عنوان یک عمل گفتار تهدید کننده وجهه طرفین یا بهبود بخش تاثیرگذار خواهند بود. بنابراین در این پژوهش پیشنهاد شد که نمی توان این عمل گفتار را بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی مورد مطالعه قرار داد، و نشانگرهای زبانی به سادگی نمی توانند مخالفت را در دسته بندی مودبانه / بی ادبانه یا ترجیحی/غیرترجیحی قرار دهد. این پژوهش همچنین نشان داد که روابط، صفات شخصی، پس زمینه، سطح مهارت زبانی و بافت موقعیتی که در آن استدلال می کنند از عوامل مهم است که تعیین کننده ی مخالفت به عنوان حفظ کننده یا تهدیدکننده ی وجهه هستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵