ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

ویژه نامه نامه فرهنگستان (دستور) اسفند 1387 شماره 4

مقالات

۵.

بررسی ساختمان فعل های ساده در آثار منثور فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم