ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

ویژه نامه نامه فرهنگستان (دستور) اسفند 1389 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

برخی نشانه های نادر جمع در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

از واژه بست تا وند تصریفی: بررسی تحول تاریخی بعضی واژه بست های فارسی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

معرفی و نقد کتاب شناخت زبان فارسی: در سه سطح آوایی، دستوری و معنایی(مقاله علمی وزارت علوم)