معارف عقلی

معارف عقلی

معارف عقلی پاییز 1387 شماره 11 (مقاله ترویجی حوزه)

مقالات

۲.

تطور اندیشه های کلامی در میان اهل سنت از صفاتی گری تا اشعری گری(مقاله ترویجی حوزه)

۴.

نقش سیاست در پیدایش فرقه های کلامی در میان مسلمانان(مقاله ترویجی حوزه)

۵.

ثنویت در کلام و فلسفه(مقاله ترویجی حوزه)

۷.

کتاب شرح الاصول الخمسة: تالیف قاضی عبدالجبار یا قوام الدین مانکدیم؟(مقاله ترویجی حوزه)