معارف عقلی

معارف عقلی

معارف عقلی 1385 شماره 4 (مقاله ترویجی حوزه)

مقالات

۳.

گذر از ذهن به عین در براهین عرفا و براهین وجودی(مقاله ترویجی حوزه)

۵.

حکیم ترمذی و نظریه ولایت(مقاله ترویجی حوزه)

۷.

فاعلیت قریب از دیدگاه فلسفه و عرفان(مقاله ترویجی حوزه)