تحقیقات حقوقی

تحقیقات حقوقی

تحقیقات حقوقی پاییز و زمستان 1388 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷