تحقیقات حقوقی

تحقیقات حقوقی

تحقیقات حقوقی 1386 شماره 46 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در انگلستان و ولز(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷