علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز بهار 1386 شماره 25

مقالات

۱.

نقش سکه و مهر در اقتصاد ساسانیان

۳.

بررسی شواهد ژئومورفولوژی تکتونیکی در منطقه بین مرند و جلفا (شاخص های عدم تقارن و سینوزیته پیشانی کوهستان)

۹.

بررسی توان های محیطی و اشکال زمینی ناحیه زنوز در توسعه توریسم ناحیه ای

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸