علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز) -

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)


 توقف انتشار

از پاییز 1388 نشریه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز به چهار مجله به نام های 1. جغرافیا و برنامه ریزی 2. علوم اجتماعی 3. تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 4. فقه و حقوق اسلامی تفکیک شده است. 


دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: دکتر رضا سکوتی
سردبیر: دکتر علی محمد خورشید دوست
مدیر اجرایی: مهرناز قره باغی
هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا پورمحمدی، دکتر محمدرضا ثروتی، دکتر فیروز جمالی، دکتر سعید جهانبخش، دکتر محمدحسن رامشت، دکتر بهلول علیجانی، دکتر رحمت الله فرهودی
نشانی: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸