علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز پاییز 1388 شماره 29

مقالات

۱.

بررسی تاثیر راهها بر شکل گیری نظام ساختاری شهر تبریز در دوره قاجار

۲.

بررسی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی شاغلان بخش غیررسمی در مادرشهر تبریز (نمونه موردی سبزه میدان)

۳.

تحلیل ویژگیهای نظام شهری منطقه آذربایجان با تاکید بر تاثیرات تمرکز اقتصادی کلان شهر تبریز

۴.

مدل سازی برآورد سیلاب حوضه های آبی دامنه های شمالی البرز مرکزی با استفاده از ویژگیهای ژئومورفولوژی کمی و مورفومتری و بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸