پژوهشنامه تاریخ

پژوهشنامه تاریخ

پژوهشنامه تاریخ سال چهارم زمستان 1387 شماره 13 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

روابط سیاسی ایران ساسانی و قبایل صحرا گرد شرقی در بحبوحهی هجوم اعراب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران ساسانیان آسیای مرکزی قبایل ترک هجوم اعراب یزد گرد سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 267
۲.

پیامد سیاست انگلستان بر انقلاب مشروطه ایران پس از قرارداد 1907(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

روابط خان نشین خیوه با دولت مرکزی ایران از سقوط صفویه تا مرگ نادرشاه (1160-1135)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: خوارزم نادرشاه ایلبارس خان اوزبکان خان نشین خیوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 425
۴.

وزارت خواجه قوام الدین نظام الملک خوافی (836-903ق) در عهد سلطان حسین میرزا بایقرای تیموری (875-911ق)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

چگونگی اهتمام و عنایت ایلخانان به شعائراسلامی (بررسی مورد حج)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

وافدیّه ی مغول؛ پژوهشی پیرامون امواج فراریان و پناهندگانِ دولت ایلخانان به قلمرو ممالیک مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

تحلیلی بر خطابه های نادرشاه افشار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸