پژوهشنامه تاریخ - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

پژوهشنامه تاریخ


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی 

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

مدیر مسئول: دکتر جواد هروی

سردبیر: دکتر امیر اکبری

مدیر داخلی: دکتر رجبعلی وثوقی

هیئت تحریریه:    دکتر محمد تقی ایمانپور، دکتر عباسعلی تفضلی، دکتر محمد نبی سلیم، دکتر رضا شعبانی، دکتر ابوالحسن شهسواری، دکتر حسین الهی، دکتر مصیب عباسی، دکتر میرزا ملا احمد

نشانی: بجنورد، خیابان 17 شهریور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

تلفن: 92-2296986(0584) فکس: 2296977(0584)

پست الکترونیک: tarikhfaslnameh@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات